ประวัติความเป็นมาของสถาบัน

                                                                             

ประวัติความเป็นมาของสถาบัน  

      โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับเป็นโรคที่พบบ่อยอันดับต้นๆ และเป็นสาเหตุการตายอันหนึ่งของคนไทย จึงจัดเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุข และเป็นปัญหาสำคัญในทางเวชปฏิบัติ นอกจากนี้           โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากมาย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้วิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น   ในปัจจุบัน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวในภาคใต้ที่ให้การรักษาในระดับตติยภูมิ แต่เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและบุคลากรในการดำเนินงาน จึงทำให้มีข้อจำกัดทางศักยภาพในการให้บริการ การรักษา การเรียนการสอนและการวิจัย ที่ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถที่พึงจะกระทำได้ ในโอกาสนี้ คุณเกรียงไกร และคุณนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์ แห่งบริษัท โชติวัฒน์โฮลดิงส์ จำกัด ได้มีจิตศรัทธามอบเงินทุนบริจาคจำนวน 100 ล้านบาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อให้บริการ การรักษา ที่มีศักยภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยในภาคใต้ รวมทั้งผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส และพัฒนาให้เป็น Excellent Centre ในการบริการด้านการแพทย์ ทั้งในระดับสากลและภาคพื้นเอเชีย

      ในการนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ จึงได้ก่อตั้งสถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ (Nanthana – Kriangkrai ChotiwattanaphanInstitute of Gastroenterology and Hepatology) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศ (Excellent Centre) ในด้านการบริการ การรักษา การสอน และการวิจัย ในสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

2.เพื่อเป็นสถาบันที่สามารถให้บริการตรวจรักษาทางด้าน Endoscopy, ด้าน Motility ของทางเดินอาหาร,  ด้านโรคตับ, ด้าน Physiology และ Pathophysiological test ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในภาคใต้โดยมีมาตรฐานในระดับสากล

3.เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ

4.เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหารและสร้างสื่อความรู้ในรูปแแบบต่าง ๆ

5.เพื่อวิจัย พัฒนาหรือค้นเครื่องมือ วิธีการรักษา หรือการวินิจฉัยใหม่ ๆ ในอนาคต

วันนี้ 30 สัปดาห์นี้ 77 เดือนนี้ 1447 รวม 118550