วิสัยทัศน์,พันธกิจ

                                                               

วิสัยทัศน์

            เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางการบริการ การรักษา ฝึกอบรม และวิจัยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ที่มีมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. บริการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยมีมาตรฐานระดับสากล และเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยให้การบริการรักษาในระดับตติยภูมิ
  2. เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (GI Fellowship), พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลห้องส่องกล้องที่มีคุณภาพสูง
  3. ฝึกอบรมแพทย์ด้านการส่องกล้องขั้นสูง (advanced endoscopy)
  4. เป็นแหล่งผลิตความรู้และสร้างงานวิจัยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

วันนี้ 28 สัปดาห์นี้ 75 เดือนนี้ 1445 รวม 118548