สถานที่ตั้ง

                                                                                  

สถานที่ตั้ง

           สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     อ.หาดใหญ่       จ .สงขลา    90110  โทรศัพท์  074 - 451965 - 9

โทรสาร  074 - 429436   URL:http://www.nkc-psu.org 

วันนี้ 28 สัปดาห์นี้ 75 เดือนนี้ 1445 รวม 118548