Quality management And developments of endoscopic nurse network

       สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Quality  management And  developments  of  endoscopic  nurse   network ในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559

- หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและฝากประชาสัมพันธ์ 

- หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและผู้ประชุมเข้าประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

- แผ่นพับการประชุมวิชาการ 

- แบบฟอร์มการจองนิทรรศการ 

- แบบฟอร์มการจองนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์ 

วันนี้ 36 สัปดาห์นี้ 148 เดือนนี้ 499 รวม 44079