โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

        สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ NKC ได้จัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยจะเปิดการอบรมตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 4 คน 

-  ใบสมัครอบรมพยาบาล

- หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและผู้ประชุมเข้าประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้

วันนี้ 9 สัปดาห์นี้ 166 เดือนนี้ 822 รวม 48820