โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2561

        สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ NKC ได้จัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยจะเปิดการ

อบรมตั้งแต่ เดือน มกราคม - ธันวาคม 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

        รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2561

        รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

        รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2561

-  โครงการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้อง 

- หนังสือเชิญชวนฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้อง

- แผ่นพับ โครงการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้อง

วันนี้ 35 สัปดาห์นี้ 147 เดือนนี้ 498 รวม 44078