ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 สถาบัน NKC

      ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  Gastroenterology and Hepatology From Basicto the Best 3 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

แบบฟอร์มลงทะเบียน

- เอกสารการประชุม

- หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและผูประชุมเข้าประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได

- หนังสือเชิญชวน

วันนี้ 9 สัปดาห์นี้ 9 เดือนนี้ 808 รวม 46360