โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2562

        สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ NKC ได้จัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร 

       โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 4 เดือน ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2562 (เริ่มเรียนวันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน 2562)

รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 (เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562)

รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 (เริ่มเรียนวันที่ 2 กันยายน – 30 ธันวาคม 2562)

-  หนังสือเชิญชวนและโครงการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้อง

- แผ่นพับ โครงการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้อง

วันนี้ 30 สัปดาห์นี้ 77 เดือนนี้ 1447 รวม 118550