ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 สถาบัน NKC

        ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  Optimal care in Gastroenterology and Hepatology   วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรชแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

แบบฟอร์มลงทะเบียน

- เอกสารการประชุม

หนังสือขออนุมัติจัดประชุม

 - หนังสือเชิญชวน

วันนี้ 9 สัปดาห์นี้ 166 เดือนนี้ 822 รวม 48820