การประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

   ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ PROBLEM SOLVING IN GASTROENTERLOGY AND HEPATOLOGY วันที่ 24 - 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรชแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

แผ่นพับ

หนังสือเชิญชวน

 ขอเลือนการจัดงานประชุมครั้งที่ 14

 แบบตอบรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 NKC ครั้งที่ 14 

 สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 NKC ครั้งที่ 14 

 

 

วันนี้ 4 สัปดาห์นี้ 272 เดือนนี้ 1509 รวม 66410